Pro Dive Chorvátsko 
 

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Potápačská konfederácia CMAS bola založená v roku 1959. V súčasnosti predstavuje jednu z vedúcich medzinárodných organizácií v oblasti športového a rekreačného potápania.
Jej začiatky sa spájajú s Medzinárodnou konfederáciou športového rybolovu, v ktorej sa začali združovať záujemcovia o športové potápanie a najmä oblasť lovu rýb na nádych harpúnou.

V rámci uvedenej organizácie bol už v roku 1952 založený „Výbor pre podvodné športy“ (Comité des Sports Sous-Marins), ktorý združoval jej národné zväzy. Ich činnosť sa neustále rozširovala. Na kongrese 28. septembra 1958 sa zástupcovia zväzov SRN, Belgicka, Brazílie, Francúzka, Grécka, Talianska, Monaka, Portugalska, Švajčiarska, USA a Juhoslávie dohodli na princípoch medzinárodnej konfederácie zahŕňajúcej väčšinu podvodných aktivít.

Sídlom vedenia CMAS sa stal Paríž a prvým prezidentom vynálezca aqualungu, potápač a oceánograf Jacques Yves Cousteau.


Ciele a ambície organizácie

CMAS je nezisková organizácia striktne občianskeho charakteru. Jej cieľom je rozvoj a podpora všetkých prostriedkov k poznaniu a ochrane podvodného sveta a realizovanie podhladinových aktivít.
Už pri svojom vzniku ustanovil tri hlavné výbory, v ktorých sa odráža spektrum činnosti, ktoré CMAS zastrešuje. Sú to:
- športový,
- technický,
- vedecký.


Výbory a štruktúra

Športový výbor vydáva pravidlá medzinárodných pretekov pre jednotlivé disciplíny, udeľuje oprávnenia pre usporadúvanie oficiálnych súťaží, schvaľuje športový kalendár, potvrdzuje výsledky, ustanovuje rozhodcov a eviduje rekordy dosiahnuté v disciplínach podľa pravidiel CMAS.

Technický výbor kodifikuje a unifikuje pravidlá potápačského výcviku, spracúva a rozširuje smernice skúšok pre získanie potápačských kvalifikácií. S príslušnými inštitúciami v každej krajine prejednáva a odporúča dosiahnutie zhodných pravidiel v oblastiach spoločných aktivít.

Vedecký výbor združuje federácie zapodievajúce sa výskumom vodného prostredia, podieľa sa na rozvoji potápačskej vedy. Podporuje činnosti akými sú spracovania pravidiel a pracovných materiálov, vydáva publikácie a organizuje školenia a semináre.


Ďalšie aktivity

CMAS sa usiluje o zriaďovanie nových národných potápačských zväzov v krajinách, v ktorých ešte absentuje národné potápačské združenie. Posudzuje a hodnotí zákony a predpisy, ktoré sú v súlade s cieľmi CMAS a usiluje sa o ich zjednotenie. Organizuje medzinárodné výstavy a stretnutia slúžiace cieľom CMAS.

Usiluje sa o členstvo CMAS v medzinárodných športových a kultúrnych organizáciách, obzvlášť v Medzinárodnom olympijskom výbore a o koordináciu pozitívnych smerov potápačských aktivít na celom svete.


Štruktúra organizácie

K realizácii týchto cieľov má CMAS okrem už uvedených výborov aj samostatné komisie:
- lekársku a preventívnu,
- disciplinárnu
- právnu
- public relations

CMAS je jedinou medzinárodnou organizáciou, ktorá má svoju pôsobnosť v tak širokom rozsahu potápačských aktivít a jej jedinou, ktorá má členskú základňu tvorenú národnými potápačskými zväzmi či federáciami. Pre zaistenie spomínaných úloh má CMAS svoju štruktúru.


V čele je riadiaci výbor tvorený:
- prezidentom (od roku 1993 zastáva túto funkciu Achille Ferrero z Talianska),
- generálnym sekretárom,
- troma viceprezidentmi (súčasne ide o predsedajúcich športového, technického a vedeckého výboru)
- pokladníkom.


Títo spolu s ďalšími 14 členmi tvoria výkonný výbor, ktorí s využitím administratívnych pracovníkov riadi činnosť CMAS medzi zasadaniami generálneho zhromaždenia CMAS. Zhromaždenie zasadá každé dva roky, pričom funkcionári sú volení na 4 roky.


CMAS a svet

CMAS v súčasnosti združuje 118 členských organizácií z 81 krajín všetkých kontinentov sveta, pričom jej základňu tvorí viac ako 8,5 milióna potápačov. CMAS je členom:
- MOV (Medzinárodný olympijský výbor)
- UNESCO (nevládna organizácia OSN pre vedu, kultúru a umenie)
- UICN (medzinárodná organizácia pre ochranu prírody)
- AGFIS (medzinárodná športová organizácia usporadúvajúca Svetové hry)


Potápačské kvalifikácie

Základné delenie potápačských kvalifikácií podľa CMAS je nasledovné:

Potápačské kvalifikácie
- Základný potápačský výcvik = Potápač s jednou hviezdou – CMAS P*
- Pokročilý potápačský výcvik = Potápač s dvoma hviezdami – CMAS P**
- Majstrovský potápačský výcvik = Potápač s troma hviezdami – CMAS P***

Inštruktorské kvalifikácie
- Inštruktor s jednou hviezdou – CMAS M*
- Inštruktor s dvoma hviezdami – CMAS M**
- Inštruktor s troma hviezdami – CMAS M***

Ďalšie informácie hľadaj na www.cmas.org alebo www.zps-diving.sk .

 


József Zelenák

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Je aktívnym inštruktorom
jaskynného potápania a predsedom kolégia zväzu maďarských
inštruktorov. Ako člen prezídia a šéf technického výboru,
vykonáva viaceré funkcie v medzinárodných štruktúrach CMAS.
Žije a pracuje striedavo v Maďarsku a v Chorvátsku.

Napíš autorovi

 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020